September 29, 2023

Month: September 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวปิ่นสุดา วังโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาเกาหลี...
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนห้องปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม...
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูภัทราณี ปาระมะ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยผ่าน Application Mymo ของธนาคารออมสิน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม...
นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีทักษะชีวิตที่ดีในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศิริแม่ริม...