December 3, 2022

Year: 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร, นายภานุวัฒน์ คำพร และนางสาวปัทมวรรณ อินตาพรหม ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงประกอบพิธีเปิด “กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสน่ห์แม่ริม เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา พัฒนาวิถีไทยวิถีพุทธสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์กับสถาปัตยกรรมในวัดต่าง ๆ และนำหลักพุทธธรรมมาเกื้อกูลพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนห้องเรียนศิลป์ช่างไฟฟ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7, 5/7, 6,6 จำนวน 39 คน...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ...