February 8, 2023

Month: September 2022

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬา “แสด-ขาว สัมพันธ์ พัฒนาสมรรถนะ ม.ร.ว. และสานสัมพันธ์องค์กร” เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...
วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนแก้ว “ผญ๋าล้านนา” อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทำการมอบอัฒจันทร์ที่ได้มาตรฐานให้แต่ละคณะสี เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มารับชมการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ We are Ready for Sports Day...
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น จัดกิจกรรมแนะแนวการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT โดยโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ ได้...
วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สภาพการดำเนินงาน...
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายกิตินันท์ อินทรกำแหง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี, รท.ธีระวัฒน์...