February 8, 2023

Month: September 2022

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันคันจิ Kanji Master Challenge 2022 จัดโดย ICHIBAN JAPAN...
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพบปะคุณครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ Active...
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ประจำเดือนกันยายน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีประเด็นหลักคือแนวทางประเมิน ว9/2565 (วPA) ของข้าราชการครูในสหวิทยาเขต การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...
วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนแก้ว “ผญ๋าล้านนา” อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ในโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565...
วันที่ 3 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “ราตรีสัมพันธ์ เกษมสันต์ เกษียณวัย” เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ ณ...