March 21, 2023

Uncategorized

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมให้การต้อนรับ “เพชรแห่งเสมา จรัสฟ้า ม.ร.ว.” นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ สู่ใต้ร่มพระบารมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ในการดำรงตำแหน่งครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสำเร็จ...
นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีทักษะชีวิตที่ดีในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศิริแม่ริม...