May 30, 2023
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปางมะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม “MRW รู้เท่าทันยาเสพติด” เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในชีวิต ในชั่วโมงคุณธรรม จริยธรรม ณ โดมรวมใจแสดขาว
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน 700 ชิ้น และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน รอบ TCAS 3.2 : Admission ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 คน 1.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1...
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มีการจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมร่มฟ้าดารารัศมิ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับ – ส่งนักเรียนโรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ตลอดจนกฎหมายจราจรที่ เกี่ยวข้อง ณ...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน รอบ TCAS 3.1 : Admission ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 8 คน 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3...
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบคำแนะนำต่าง ๆ แก่นักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการต่างๆ ณ...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 2566 โดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Maerimwittayakom School congratulations to Mr.Samrej...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบคำแนะนำต่าง ๆ แก่นักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการต่างๆ ณ...