February 8, 2023

Day: November 2, 2022

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมให้การต้อนรับ “เพชรแห่งเสมา จรัสฟ้า ม.ร.ว.” นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ สู่ใต้ร่มพระบารมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ในการดำรงตำแหน่งครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสำเร็จ...
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะครูสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ประจำเดือนตุลาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่นที่จะจัดขึ้นในวันที่...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐภูมิ นาคีสถิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Maerimwittakom School congratulations to Mr. Ratthapoom Nakeesathit, a...
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ห้องเรียนพิเศษกีฬาฟุตบอล วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Are you ready to...
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้ดำเนินการคัดกรองและการจัดกลุ่มผู้เรียนตามทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยพิจารณาผลการคัดกรอง เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการบ่มเพาะผู้เรียนให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 1. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ด้านการบริหาร...
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ...