February 8, 2023

Day: September 26, 2022

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นำนักเรียนที่มีความถนัดด้านทักษะด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่...