December 3, 2022

Month: August 2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำวงดนตรี MRW Band ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี เข้าร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรี CMRU Music Competition 2022...
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วย นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ และนางสาวพชรพรรณ สัมมาอรรถ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ได้ให้ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาติดตามพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ...
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ...
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักพัฒนา (แม่บ้าน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม...
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ คลิก แบบสำรวจการแก้ไขวัน/เดือน/ปีเกิด กรณีเข้าดูเกรดออนไลน์ไม่ได้ คลิก หรือสแกนที่ QR code