September 29, 2023

Month: August 2022

โครงการค่ายภาษาสำหรับเด็กและเยาวชน “English & Chinese Enhancing for Socially Dynamic Youths Camp” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนห้องปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม...
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นายพงศกร บุญมา หัวหน้างานสภานักเรียน และนางสาวกัญจิรา พวงแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำสภานักเรียน...
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน”...
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในหัวข้อ “เรียนภาษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่โกเบ” วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 30 คน...
พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี...
ลูกแม่ริมคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัล ดังนี้ 1.การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ...
วิชาปุ๋ยชีวภาพ​ และชุมนุม​คนพอเพียง ได้จัดจำหน่ายผลผลิตจากแปลงเกษตรปลอดสารของนักเรียน​ ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม The students of Bio-fertilizer subjects and sufficiently club have sold organic vegetables...
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต เเละเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีเกษตรล้านนา ซึ่งผู้เรียนได้ทดลองทำกิจกรรม...