September 29, 2023

Year: 2022

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รอบ T-CAS 1.1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School...
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่และชุมชนชาวจีนบ้านอรุโณทัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป On...
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูฐิติมา...
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้แก่ห้องเรียนพิเศษกีฬาฟุตบอล และแผนการเรียนศิลป์-กีฬาฟุตบอล...
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูหทัยทิพย์...
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมอบรมการดูแลและการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสื่อบ่มเพาะผู้เรียน จากเจ้าหน้าที่บริษัท...
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูดุสิต...