December 10, 2022

Day: August 8, 2022

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วย นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ และนางสาวพชรพรรณ สัมมาอรรถ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ได้ให้ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาติดตามพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ...
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ...
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น...