January 28, 2023

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสน่ห์แม่ริม เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา พัฒนาวิถีไทยวิถีพุทธสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์กับสถาปัตยกรรมในวัดต่าง ๆ และนำหลักพุทธธรรมมาเกื้อกูลพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูฐิติมา...
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูหทัยทิพย์...
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูดุสิต...
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูภานุวัฒน์ คำพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูจิณณ์ณิตา ทองรัตน์ธีรชัย...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ผู้นำชุมชน เครือข่ายรอบรั้วโรงเรียน นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูพัชร์ธิรัตน์ กันธิวงศ์...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูกานต์ชนิต ไพรพนาชัยมั่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมเข้าประชุมและรับแนวทางการสร้างสื่อนวัตกรรมตามโครงการ “Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่วิถีอนาคต” จาก ดร. เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี...