September 29, 2023

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กันยายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลริมใต้ร่วมกับงานอนามัย กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดสรรการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมที่มีความประสงค์ จำนวน 46 คน เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma...
วันที่ 5 เดือนกันยายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายรองผู้อำนวยการฯ,งานTo be number one,งานแนะแนวและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ในสถานศึกษา และดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...
วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ ( THAILAND 10...
วันที่ 4 กันยายน 2566 งานto be number one กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YOUTH COUNSELOR) ซึ่งนำนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 144 คน...
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมินความพร้อม นำโดย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสพม.เชียงใหม่,นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา,ดร.วารุณี โพธาสินธุ์...
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา 2 อัตรา สามารถมาสมัครได้ที่ห้องอำนวยการ อาคาร MRW Office ชั้น 2 รร.แม่ริมวิทยาคม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษกีฬา และแผนการเรียนศิลป์กีฬาฟุตบอล ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมดารารัศมี...
…..ยี่สิบหกสิงหาเวียนบรรจบ ขอน้อมนบเจ้าดารารัศมี ด้วยรำลึกหนึ่งร้อยห้าสิบปี ขัติยนารีศรีล้านนา….. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 150 ปี ทางโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้จัดกิจกรรม...
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันดังนี้
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักพัฒนา(นักการภารโรง) จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ