February 8, 2023

ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.30 -16.30 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ...
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทำการมอบอัฒจันทร์ที่ได้มาตรฐานให้แต่ละคณะสี เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มารับชมการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ We are Ready for Sports Day...
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจกลุ่มสาขาวิชาคหกรรม, งานช่าง, งานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้อง...
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนเชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วย นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ และนางสาวพชรพรรณ สัมมาอรรถ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ได้ให้ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาติดตามพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักพัฒนา (แม่บ้าน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม...
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ คลิก แบบสำรวจการแก้ไขวัน/เดือน/ปีเกิด กรณีเข้าดูเกรดออนไลน์ไม่ได้ คลิก หรือสแกนที่ QR code
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายชัยพร คีรีรำไพ หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการร่วมจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU)...