March 27, 2023

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม​มอบหมาย​ให้งานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษกีฬาและศิลป์-กีฬาฟุตบอล และคริสต์เอฟซี ร่วมกับองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลบงตัน จัดกิจกรรม ”ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลบงตัน” เพื่อบ่มเพาะส่งเสริมและพัฒนาทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กและเยาวชนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่...
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร นายภาณุวัฒน์ คำพร และนางสาวปัทมวรรณ อินตาพรหม ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงนำขบวนของนักกีฬาสี เพื่อสร้างสีสันในการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬา ซึ่งจัดขึ้นโดย...
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิทัล O-NET Digital Testing ชั้นม.6 สนามสอบแม่ริมวิทยาคม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา...
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวช่อลัดดา วรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงดนตรีเนื่องในโอกาสเปิดบ้านวิชาการ “Rimtai Festival” ณ โรงเรียนบ้านริมใต้...
ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาลูกแม่ริมวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษศิลป์กีฬาฟุตบอล เพื่อพิชิตถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ในการแข่งขัน “ฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 18 ปี Thailand Cup 2022” ระหว่างวันที่ 21 – 22...
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม ณ...
วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด นำนักเรียน จำนวน 10 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ งานทำบุญครบรอบ 100...
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดย นายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ นายนิเวสน์ ไพรพนาชัยมั่น ครูผู้สอนและหัวหน้างานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษกีฬาฟุตบอล นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษกีฬาฟุตบอล SMART SPORT PROGRAM จำนวน 18...
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในสถานศึกษาสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง...