March 27, 2023

admin

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดย นายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วย นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ และนางสาวพชรพรรณ สัมมาอรรถ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ได้ให้ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาติดตามพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ...
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ...