September 29, 2023
เมื่อวันที่ 4 กันยายน และ วันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการแข่งขันทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพประจำปีการศึกษา2566 สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดด้านกลุ่มสาขาคหกรรม, งานประดิษฐ์...
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/9 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้แก่นักเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมเดินชมCaropy walks,อาคารเรือนกระจกและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ...
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 งานลูกเสือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำการศึกษา 2566 ให้กับแกนนำลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 88 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใช้สร้างภูมิคุ้มกัน...
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น(ภาษาจีน) ให้นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดกิจกรรม MRW China Town เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารจีน การทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น(ภาษาจีน) นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จัดกิจกรรม Little Chinese Volunteers ส่งเสริมความรู้ความสามารถนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมสู่ชุมชน 2023年中国文化体验营 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน เผยแพร่ความรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ได้รับจากการบ่มเพาะในชั้นเรียน ให้กับน้องๆนักเรียน...
ลูกแม่ริมเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English Challenge Day 2023 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 English...
วันที่ 6 กันยายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลริมใต้ร่วมกับงานอนามัย กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดสรรการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมที่มีความประสงค์ จำนวน 46 คน เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma...