December 9, 2022

กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร, นายภานุวัฒน์ คำพร และนางสาวปัทมวรรณ อินตาพรหม ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงประกอบพิธีเปิด “กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่...
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนห้องเรียนศิลป์ช่างไฟฟ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7, 5/7, 6,6 จำนวน 39 คน...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ...
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่และชุมชนชาวจีนบ้านอรุโณทัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป On...
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้แก่ห้องเรียนพิเศษกีฬาฟุตบอล และแผนการเรียนศิลป์-กีฬาฟุตบอล...
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมอบรมการดูแลและการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสื่อบ่มเพาะผู้เรียน จากเจ้าหน้าที่บริษัท...
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ พบปะผู้ปกครอง...
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับสโมสรคริสต์ เอฟซี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล สู่อาชีพกีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกนักกีฬาห้องเรียนพิเศษนักกีฬาฟุตบอล เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อ...
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น จัดงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 6/9...