May 30, 2023

Month: March 2023

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ แข่งขันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 Maerimwittayakom School congratulations the...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่นายปีฉลอง ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกวีละอ่อนล้านนา เดอะซีรีส์ ภายใต้โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 รอบจังหวัดเชียงใหม่ Maerimwittayakom School...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม​มอบหมาย​ให้งานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษกีฬาและศิลป์-กีฬาฟุตบอล และคริสต์เอฟซี ร่วมกับองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลบงตัน จัดกิจกรรม ”ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลบงตัน” เพื่อบ่มเพาะส่งเสริมและพัฒนาทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กและเยาวชนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่...