February 8, 2023

Day: August 18, 2022

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “OBEC AWARDS 2021” ในรายการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่...
การกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูทิพวรรณ เตวิยะ หัวหน้างานแนะแนว ครูเฉลิมชัย หลวงตาล...
ลูกแม่ริมคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ English Challenge Day วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียน จำนวน 18 คน...
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจกลุ่มสาขาวิชาคหกรรม, งานช่าง, งานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้อง...
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้นักเรียนรักในการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ รวมใจแสดขาว...
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ. 2562 จาก ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณโรงแรมอัลวาเรซ...
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อส่งเสริมและแสดงศักยภาพทางด้านภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับรางวัลในการแข่งขัน...