เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม (ชุดเดิม)

 

ที่ ชื่อ-สกุล       ตำแหน่ง
1 นางอำไพพรรณ  ทับทอง นายกสมาคม
2 นายสำเร็จ  ไกรพันธ์ อุปนายกสมาคม
3 นายกมล  ฤทธิ์เรืองโรจน์ อุปนายกสมาคม
4 นางกษิษฐา  ชื่นใจ นายทะเบียน
5 นางสาวสุภัคคิณี  หินแก้ว เลขานุการ
6 นางสุกัญญา  ปันยัง ปฏิคม
7 นางนงไว  ศรีสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์
8 นางสาวสีนวล  เสียงเพราะ กรรมการ
9 นางศรัญยา  สร้อยงาม กรรมการ
10 นางสายฝน  ใจมุข กรรมการ
11 นายเอนก  กันทะนันท์ กรรมการ
12 นางนงเยาว์  ภูมิคอนสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางวรรณา  ไชยมาลา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
14 นางพรรณทิพย์  อุดมสม เหรัญญิก
15 นายจำลอง  กิจสุภา ผู้ช่วยปฏิคม
16 นางสาวอุมาพร  แสงถวิล ผู้ช่วยนายทะเบียน