September 29, 2023

Month: January 2023

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระต่างประเทศอื่น (ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเกี่ยวกับการคัดแยกของที่ไม่ใช้แล้ว สินค้ารีไซเคิล โดยใช้สมรรถนะการเป็นพลเมือง ม.ร.ว. ด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม และสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ...
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้ดำเนินการคัดกรองและการจัดกลุ่มผู้เรียนตามทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยพิจารณาผลการคัดกรอง เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการบ่มเพาะผู้เรียนให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น จัดกิจกรรมวัฒนธรรม 3 ภาษา (CJK Pop Culture)ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี...
วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับนายนาวาอากาศโท ฐานวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ และคณะทีมงานจากกองทัพอากาศ ในโอกาสเข้าจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและแนะแนวการเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันศึกษาของกองทัพอากาศ ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-เตรียมทหาร,...
ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาลูกแม่ริมวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษศิลป์กีฬาฟุตบอล เพื่อพิชิตถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ในการแข่งขัน “ฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 18 ปี Thailand Cup 2022” ระหว่างวันที่ 21 – 22...
ขอแสดงความยินดีกับนายภาสกร สมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ระดับ N4 JLPT เป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ ซึ่งเทียบกับระดับ A2-B1 ในมาตรฐานการวัดผลภาษาต่างประเทศของกลุ่มในประเทศทวีปยุโรป...