เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายจิราวุฒิ สุพรศิลป์

ครูภาษาญี่ปุ่น

นายวีระศักดิ์ ช่วยคง

เจ้าหน้าที่ไอซีทีและโสตทัศนูปกรณ์

นายสยาม เชิงค้า

เจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์และที่ไอซีที

นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ

หัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา

นายอนันต์ บุญมาก

งานอาคารสถานที่

นางสาวเบญจมาศ กันยานะ

งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ

นายคณิศร ไชยมงคล

ครุ

นายรังสิกร ใจกล้า

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางบังอร นพศรี

นักพัฒนา แม่บ้าน

นายบุญปั๋น จันทร์ศรี

นักพัฒนา พนักงานขับรถ