เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายสมหมาย แสงแก้ว

นักพัฒนา ช่างไฟฟ้า ช 4

นายสิงห์โต ธงเทียน

นักพัฒนา ช่างไม้ ช 4

นายวีรศักดิ์ ราษฎร์ดี

นักพัฒนา ช่างปูน ช 4

นายสิงห์แก้ว ราษฎร์ดี

นักพัฒนา พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง 2

นายจำรูญ จันทร์เช้า

นักพัฒนา ช่างปูน ช4

นายอภิเดช อิ่นคำ

นักพัฒนา ช่างปูน ช4

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

หัวหน้าโครงการศูนย์คุณธรรมจริยธรรม

นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริพร พรมซาว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นางรุ่งอรุณ อุทรานันท์

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนุชา วทานิยโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอำพร พรมมี

นักพัฒนา แม่บ้าน