เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายจิราวุฒิ สุพรศิลป์

ครูภาษาญี่ปุ่น

Mr. Grant Rixon

ครูต่างชาติ

Mrs. Carolyn Ciriaco de Guzman

ครูต่างชาติ

Mr. Eric C. De Guzman

ครูต่างชาติ

นายสิทธิชัย ดวงแสง

ครูวิทยาการคำนวณ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชาพัชญ์ แก้วมูล

ครูแนะแนว

นางสาวจุรนันท์ พันธุ์จุ้ย

ครูชีววิทยา

นางสาวกัญจิรา พวงแก้ว

ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอรวรรณ ตาขัน

ครูฟิสิกส์

นายสุทิวัส จงสุข

ครูภาษาอังกฤษ

Ms.ROMA SONIK

ครู/ต่างประเทศ

นางสาวพนิดา ใจแก้ว

ครูครูภาษาจีน