December 3, 2022

แสดงความยินดี

ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รอบ T-CAS 1.1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับทีมงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธนภัทร มาลาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัครสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลักสูตรห้องเรียน PIM...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รอบ EXPO) และโรงเรียนเชียงใหม่เซนเตอร์บริบาล ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป #ข้อมูลฝ่ายแนะแนวโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐภูมิ นาคีสถิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Maerimwittakom School congratulations to Mr. Ratthapoom Nakeesathit, a...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 1. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ด้านการบริหาร...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (รอบโควตาพิเศษ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานเทคนิคช่างยนต์ และสาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ...
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารการจัดการศึกษา”MAERIM DARA Model” โรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จาก ดร.สุทธิดล...
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นำนักเรียนที่มีความถนัดด้านทักษะด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิภัทร นันติชัย นักเรียน โครงการ Super Genius ม.5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ)ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปี 2565 Maerimwittakom School...