August 14, 2022

แสดงความยินดี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี...
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำวงดนตรี MRW Band ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี เข้าร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรี CMRU Music Competition 2022...
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศอื่น นำนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 เพื่อส่งเสริมและแสดงศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมที่ให้การสนับสนุนด้าน รด. ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ที่มอบไว้ให้แก่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมการที่สนับสนุนด้าน “รด.จิตอาสา”...
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค”...