September 29, 2023

แสดงความยินดี

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนกีฬา” ระดับภาคเหนือ โรงเรียนต้นแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและร่วมงานสัมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมรวมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา) สพป.เชียงราย เขต 1
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นางอำไพพรรณ ทับทอง รางวัลต้นแบบผู้มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษา (โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม) 2.นายณัฐพงศ์ ชุมภูคำ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 คน ได้แก่ เด็กชายเชษฐา รัตนาวงศ์สุข นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2/1...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 2.รางวัลเหรียญทอง...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาเกาหลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สำหรับการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) 2023년도 제89회 한국어능력시험 TOPIK ผ่านระดับ Level...
ลูกแม่ริมคว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันงานมหกรรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ภาคเหนือ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart English Program ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ภาคเหนือ “The National Competition of English...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะเป็น รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ