March 27, 2023

แสดงความยินดี

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ แข่งขันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 Maerimwittayakom School congratulations the...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่นายปีฉลอง ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกวีละอ่อนล้านนา เดอะซีรีส์ ภายใต้โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 รอบจังหวัดเชียงใหม่ Maerimwittayakom School...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (TCAS1) และโรงเรียนบริบาลชุมชน ชชม (รอบโควต้าพิเศษ) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยพายัพ (TCAS1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School congratulations...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก (โครงการ MOU), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (TCAS1) ปีการศึกษา...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom...
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ริม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายชัชณธัต จริงณัฐภัทร และ นางสาววิชญาดา ยะอนันต์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)...