เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร

ที่ รายชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นายสำเร็จ    ไกรพันธ์ รางวัลบุคคลต้นแบบ “ครูดี วิถีพอเพียง”  สาขาผู้บริหารระดับเพชร ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
รางวัลเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
นายพิษณุ  คันธาเวช รางวัลเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

ผลงานดีเด่นของครู

ที่ รายชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นายธนู  จิณณ์ครุฑมาศ
นางภัทรา   ภัทรพงษ์
นางรุ่งอรุณ  อุทรานันท์
นางสาวกัญจิรา  พวงแก้ว
รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
นางสาวอุมาพร  แสงถวิล ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวสุจินดา  มุ่งปัญญาศรีบุรี
นางจิราภา   คำอ้าย
นางราตรี  สิงห์ทองลา
นายพลวัฒน์   ชัยชนะ
ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
นางพรรณทิพย์   อุดมสม ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ บริษัทนานมีบุ๊คส์  จำกัด
ครูวรรณพงษ์  เมืองเล็น

 

โล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ครูที่ปรึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๘
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE  AWARDS  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครูผู้มีผลงานดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
นางมณฑา  วิชัยวุฒิ รางวัลหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
นางอโนทัย   ไวยสุนีย์
นายทวี   พลอยแดง
นายธนู   จิณณ์ครุฑมาศ
นางสาวขวัญชนก  อุ่นสกล
นางวรรณา  ไชยมาลา
รางวัลหัวหน้าระดับชั้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
นางสาวชื่นอนงค์   อำนา
นางสาววัฒนารี   ขัดสี
นางวิไลลักษณ์   อินต๊ะมุด
นายปรีชา  ปินตา
นางยุพา   สองเมืองแก่น
นายประสิทธิ์   อุดมสม
นางนิตยา   ธมิกานนท์
นางสุวนิจ  ภุหิรัญ
นางสาวอุมาพร   แสงถวิล
นายสมคิด   จันทรเสนาวงศ์
นางสายสมร  ภูสีมา
นางชุณห์พิมาณ   ศานิกุณ
รางวัลครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
นายธนู    จิณณ์ครุฑมาศ รางวัลระดับเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการแข่งขันการสอนนักเรียนจัดสวนถาด ระดับชั้น ม.4 -6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๐ นางสาวชื่นอนงค์   อำนา รางวัลระดับเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการแข่งขันการสอนนักเรียนจัดสวนถาด ระดับชั้น ม.4 -6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๑ นายนวมิตร   อย่าลืมญาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ครูที่ปรึกษา การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘  Young Entrepreneur  crafi  Fair  ๒๐๑๕ สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูที่ปรึกษารางวัลชมเชยการประเมินร้านค้าดีเด่น   ประเภททัศนศิลป์ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๕ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
๑๒ นางจารุวรรณ์   ศุภรัตน์ภิญโญ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑  ครูที่ปรึกษา กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น  ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๓ นางสายสมร   ภูสีมา รางวัลระดับเหรียญทอง   ครูที่ปรึกษา กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๔ นางสาวดวงดาว  สังขะโต รางวัลระดับเหรียญทอง   ครูที่ปรึกษา กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔