เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  ม.๑ – ม.๖   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

จำนวนที่เข้าสอบ จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ S.D.
๑.๕ ๒.๕ ๓.๕
ภาษาต่างประเทศ ๒,๑๕๒ ๖๕ ๑๑๑ ๑๖๖ ๒๓๗ ๒๘๖ ๒๗๖ ๒๘๗ ๖๔๒ ๘๒ ๒.๘๗ ๑.๐๗
การงานอาชีพฯ ๒,๓๙๕ ๓๒ ๘๑ ๑๒๕ ๒๑๕ ๒๙๑ ๓๘๖ ๔๐๔ ๘๓๖ ๒๕ ๓.๑๐ ๐.๙๔
คณิตศาสตร์ ๑,๕๗๕ ๑๒๐ ๑๐๒ ๑๓๓ ๑๖๖ ๒๖๑ ๒๖๙ ๑๗๖ ๓๔๒ ๒.๖๐ ๑.๑๗
ภาษาไทย ๑,๕๒๙ ๕๘ ๗๔ ๑๖๙ ๒๑๘ ๓๔๘ ๓๐๒ ๓๓๙ ๑๔ ๒.๙๘ ๐.๘๕
วิทยาศาสตร์ ๑,๕๓๘ ๑๗ ๑๐๘ ๙๑ ๒๑๕ ๒๙๒ ๓๒๑ ๒๔๖ ๒๓๘ ๑๐ ๒.๗๔ ๐.๙๑
ศิลปะ ๑,๓๙๔ ๑๐ ๔๒ ๘๘ ๑๙๖ ๒๗๘ ๗๕๒ ๒๐ ๓.๕๖ ๐.๖๒
สังคมศึกษา ฯ ๓,๔๓๗ ๗๕ ๒๗๐ ๒๙๒ ๕๕๐ ๕๑๔ ๕๙๗ ๔๘๐ ๖๐๙ ๕๐ ๒.๖๖ ๑.๐๑
สุขศึกษาฯ ๑,๖๙๐ ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๑๐ ๒๑๕ ๓๐๙ ๘๗๑ ๓.๔๒ ๐.๗๙
รวมทั้งหมด ๑๕,๗๑๐ ๓๒๕ ๗๖๔ ๙๕๑ ๑,๖๘๔ ๒,๐๖๐ ๒,๖๐๘ ๒,๔๘๒ ๔,๖๒๙ ๒๐๗ ๒.๙๕ ๑.๐๐

2016-05-23_09-24-49

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

จำนวนที่เข้าสอบ จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ S.D.
๑.๕ ๒.๕ ๓.๕
ภาษาต่างประเทศ ๒,๒๔๒ ๕๑ ๒๔๕ ๒๐๕ ๒๘๑ ๒๘๑ ๓๖๒ ๒๗๐ ๕๓๑ ๑๖ ๒.๖๘ ๑.๐๙
การงานอาชีพฯ ๒,๔๖๑ ๖๐ ๑๒๒ ๑๑๑ ๑๖๑ ๒๔๗ ๓๘๙ ๓๘๙ ๙๐๖ ๗๖ ๓.๐๙ ๑.๐๒
คณิตศาสตร์ ๑,๕๗๔ ๑๔๑ ๑๘๗ ๒๘๙ ๒๑๑ ๒๘๙ ๑๙๐ ๒๕๖ ๒.๖๐ ๐.๙๖
ภาษาไทย ๑,๔๒๒ ๔๔ ๕๗ ๑๙๑ ๒๐๕ ๒๗๙ ๒๕๐ ๓๔๓ ๔๖ ๒.๙๙ ๐.๘๖
วิทยาศาสตร์ ๑,๖๓๕ ๓๑ ๗๒ ๑๐๑ ๒๓๗ ๒๔๕ ๓๖๐ ๒๗๗ ๓๐๔ ๒.๘๑ ๐.๙๓
ศิลปะ ๑,๓๘๒ ๑๒ ๕๖ ๒๐๙ ๓๑๓ ๗๗๑ ๑๖ ๓.๖๔ ๐.๕๐
สังคมศึกษา ฯ ๓,๐๕๐ ๓๗ ๒๑๓ ๒๗๗ ๕๐๖ ๔๒๙ ๕๙๐ ๔๐๔ ๕๕๙ ๓๕ ๒.๗๐ ๐.๙๖
สุขศึกษาฯ ๑,๗๒๒ ๑๖ ๔๔ ๙๓ ๒๒๑ ๔๖๑ ๘๗๕ ๓.๕๖ ๐.๖๑
รวมทั้งหมด ๑๕,๔๘๘ ๒๐๖ ๘๔๑ ๙๕๖ ๑,๗๒๑ ๑,๗๖๗ ๒,๖๙๖ ๒,๕๕๔ ๔,๕๔๕ ๒๐๒ ๒.๙๗ ๐.๙๘

2016-05-23_09-29-47