June 2, 2023
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์ และการแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ...
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษ วิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ห้องอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร MRW Office
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ร่วมกับชุมชุม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นักเรียนแกนนำ To Be Number One นักเรียน To Be...
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานห้องเรียนสีขาว และงานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการ “อบรมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว” และ “อบรมยุวชนคนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2566...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
วันจันทร์ที่ 29 พฤษถาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานอนามัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ) นักเรียนแกนนำ Little...
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ กลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์...