June 1, 2023
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ร่วมกับชุมชุม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นักเรียนแกนนำ To Be Number One นักเรียน To Be...
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานห้องเรียนสีขาว และงานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการ “อบรมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว” และ “อบรมยุวชนคนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2566...
เชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมประกวดการออกแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ “ลูกแม่ริมมีคุณธรรม เข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา”
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
วันจันทร์ที่ 29 พฤษถาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานอนามัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ) นักเรียนแกนนำ Little...
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ กลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์...
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปางมะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม “MRW รู้เท่าทันยาเสพติด” เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในชีวิต ในชั่วโมงคุณธรรม จริยธรรม ณ โดมรวมใจแสดขาว
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน 700 ชิ้น และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM...