February 6, 2023
การแสดงดนตรีในกิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการประจำปี 2565 ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำวงดนตรี...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...
กิจกรรมปู่ไดโนเสาร์ ตอน “ไดโนแรฟเตอร์แอนเดอะแก๊งตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SSMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน...
โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีอาหารและความเป็นผู้ประกอบการทำงาน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น – 16.00 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ 4 และ 11 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายณัฎฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน...
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในการศึกษาดูงาน เรื่อง...
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมที่ให้การสนับสนุนด้าน รด. ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ที่มอบไว้ให้แก่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมการที่สนับสนุนด้าน “รด.จิตอาสา”...
วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนศิลป์-ดนตรีสากล และนักเรียนชมรมดนตรีสากล เข้าร่วมการแสดงดนตรีในงาน POA...