September 29, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นางอำไพพรรณ ทับทอง รางวัลต้นแบบผู้มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษา (โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม) 2.นายณัฐพงศ์ ชุมภูคำ...