February 6, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนายภาสกร สมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ระดับ N4 JLPT เป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ ซึ่งเทียบกับระดับ A2-B1 ในมาตรฐานการวัดผลภาษาต่างประเทศของกลุ่มในประเทศทวีปยุโรป...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 23 คน (T-CAS 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับการคัดเลือกรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับยอดเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมมีระบบและกลไกการบริหาร จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาอื่นได้ Maerimwittayakom School of IQA...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 22 คน (T-CAS 1.2) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (T-CAS 1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School congratulations...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ระดับชาติ International Chemistry Quiz 2022 ซึ่งจัดโดย The Royal Australian Chemical Institute ประเทศออสเตรเลีย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบจำนวน 39...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (T-CAS 1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School...
นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเข้ารับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” รางวัลระดับเหรียญทอง ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 วันที่ 16...
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม ณ...