September 29, 2023
วันที่ 5 เดือนกันยายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายรองผู้อำนวยการฯ,งานTo be number one,งานแนะแนวและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ในสถานศึกษา และดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...
วันที่ 4 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น(ภาษาจีน) นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 中国语言文化体验活动 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษา ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chinese Language...
วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ ( THAILAND 10...
วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา (WORKSHOP LANNA) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน...
วันที่ 4 กันยายน 2566 งานto be number one กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YOUTH COUNSELOR) ซึ่งนำนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 144 คน...
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการประเมินความพร้อม นำโดย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสพม.เชียงใหม่,นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา,ดร.วารุณี โพธาสินธุ์...
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา 2 อัตรา สามารถมาสมัครได้ที่ห้องอำนวยการ อาคาร MRW Office ชั้น 2 รร.แม่ริมวิทยาคม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ การรวมพลังกันทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นอัจฉริยะในตน สู่การเป็นพลโลกอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม On...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนกีฬา” ระดับภาคเหนือ โรงเรียนต้นแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและร่วมงานสัมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมรวมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา) สพป.เชียงราย เขต 1