September 29, 2023

ITA ONLINE โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม1

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A

O9 : Social Network

O10 : แผนดำเนินการประจำปี

O11 : รายงานการกํากับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ

O17 : E-Service

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต

O38 : สร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา