May 30, 2023

Uncategorized

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอมอบหนังสืออนุสรณ์ฉบับนี้เพื่อบันทึกความทรงจำอันทรงคุณค่า และงดงาม บันทึกความผูกพันอันแนบแน่น แด่ลูก ม.ร.ว. ม.3 และ ม.6 รุ่นวชิรดารารัตน์ 2565 #วชิรดารารัตน์ #มรวรุ่นที่50 #หนังสืออนุสรณ์ #โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม “Moments come and...
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student care and support system 2. งานวิจัยพฤติกรรมนักเรียน Student behavior analysis 3. งานสภาผู้แทนนักเรียน Student representative council...
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมให้การต้อนรับ “เพชรแห่งเสมา จรัสฟ้า ม.ร.ว.” นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ สู่ใต้ร่มพระบารมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ในการดำรงตำแหน่งครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสำเร็จ...
นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีทักษะชีวิตที่ดีในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศิริแม่ริม...