May 30, 2023

Day: March 5, 2023

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ แข่งขันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 Maerimwittayakom School congratulations the...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่นายปีฉลอง ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกวีละอ่อนล้านนา เดอะซีรีส์ ภายใต้โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 รอบจังหวัดเชียงใหม่ Maerimwittayakom School...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม​มอบหมาย​ให้งานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษกีฬาและศิลป์-กีฬาฟุตบอล และคริสต์เอฟซี ร่วมกับองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลบงตัน จัดกิจกรรม ”ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลบงตัน” เพื่อบ่มเพาะส่งเสริมและพัฒนาทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กและเยาวชนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่...
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร นายภาณุวัฒน์ คำพร และนางสาวปัทมวรรณ อินตาพรหม ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงนำขบวนของนักกีฬาสี เพื่อสร้างสีสันในการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬา ซึ่งจัดขึ้นโดย...
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่...
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิทัล O-NET Digital Testing ชั้นม.6 สนามสอบแม่ริมวิทยาคม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา...
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมตักบาตรตวงบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยผ่านกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ตัวแทนพระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร ณ อาคารอเนกประสงค์...
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวช่อลัดดา วรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงดนตรีเนื่องในโอกาสเปิดบ้านวิชาการ “Rimtai Festival” ณ โรงเรียนบ้านริมใต้...