May 30, 2023

Month: November 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร, นายภานุวัฒน์ คำพร และนางสาวปัทมวรรณ อินตาพรหม ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงประกอบพิธีเปิด “กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสน่ห์แม่ริม เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา พัฒนาวิถีไทยวิถีพุทธสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์กับสถาปัตยกรรมในวัดต่าง ๆ และนำหลักพุทธธรรมมาเกื้อกูลพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนห้องเรียนศิลป์ช่างไฟฟ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7, 5/7, 6,6 จำนวน 39 คน...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รอบ T-CAS 1.1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School...
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่และชุมชนชาวจีนบ้านอรุโณทัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป On...
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูฐิติมา...
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้แก่ห้องเรียนพิเศษกีฬาฟุตบอล และแผนการเรียนศิลป์-กีฬาฟุตบอล...
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ในการศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูหทัยทิพย์...