May 30, 2023

สื่อการจัดการเรียนสอนของครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยานนท์ อุดมาว31102เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)2ม.4ห้องเรียนครูวิทยานนท์