May 30, 2023

ฝ่ายบริหาร

นายสำเร็จ ไกรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ห้องผู้อำนวยการ 053 861396
maerimwit@hotmail.com

นางสาวศิระกาญจน์  ธนจอมสุรางค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
ห้องวิชาการ
053 299742
maerimwit@hotmail.com

นายณภัทร กองจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
ห้องงบประมาณ
053 860011
maerimwit@hotmail.com

นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
ห้องอำนวยการ
053 297520
maerimwit@hotmail.com

นางสาวช่อลัดดา วรรณา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
ห้องกิจการนักเรียน
053 860292
maerimwit@hotmail.com

นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์
ห้องวิชาการ
053 299742
maerimwit@hotmail.com

นางอรทัย ชุมภูคำ
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์
ห้องงบประมาณ
053 860011
maerimwit@hotmail.com

นายณัฏฐ์ชนนท์  วงศ์เสือ
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์
ห้องกิจการนักเรียน
053 860292
maerimwit@hotmail.com

นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์
ห้องบริหารทั่วไป
053 860011
maerimwit@hotmail.com

นางทิพยวารี แจ่มสอน
ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์
ห้องอำนวยการ
053 297520
maerimwit@hotmail.com