June 1, 2023

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวผกาวัลย์ โนจ๊ะ

นางสาวกุลธิดา ศรีอำภา

นายจิรายุส จารุรัตนพงษ์

นายธนดล จิตงาม

นายอภิวิชญ์ ครัดทัพ

นางสาวกมรา หนักแน่น

นายเจษฎา ยศรุ่งเรือง