February 6, 2023

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวผกาวัลย์ โนจ๊ะ

นางสาวกุลธิดา ศรีอำภา

นายจิรายุส จารุรัตนพงษ์

นายธนดล จิตงาม

นายเจษฎา ยศรุ่งเรือง

นางสาวกมรา หนักแน่น

นายอภิวิชญ์ ครัดทัพ