March 27, 2023

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

1. พันตำรวจตรีศุภวัฒน์ สุพันธ์ประธานคณะกรรมการ
2. พระมหาวรพงษ์ วรวํโสผู้แทนพระสงฆ์
3. พระครูวิสุทธิเจติยาภิบาลผู้แทนพระสงฆ์
4. นางวิศุภา ริกก์จผู้แทนผู้ปกครอง
5. นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุดผู้แทนครู
6. นางสาวกาญจนา ขอดแก้วผู้แทนศิษย์เก่า
7. นางจินดา จันต๊ะวารีผู้แทนองค์กรชุมชน
8. นายอุดม เตจินะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. นายสมบูรณ์ ยาวิเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางวรรณา ไชยมาลาผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางสาวอุมาพร แสงถวิลผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางกาญจนา กันทาทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสมจิตร์ ยาดีผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายศรัณย์ กีรติพงศธรผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายสำเร็จ ไกรพันธ์กรรมการและเลขานุการ