September 29, 2023

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 668  หมู่ที่ 1  บ้านน้ำงาม  ตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180 
เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ห้องผู้อำนวยการ 053 861396
ห้องอำนวยการ 053 297520
ห้องวิชาการ 053 299742
ห้องกิจการนักเรียน 053 860292
ห้องงบประมาณ 053 860011
ห้องบริหารทั่วไป 053 860232

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น วันที่ 7 เมษายน 2514  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้ทางอำเภอแม่ริม  มีนายเอิบ สโรบล  นายอำเภอแม่ริม  นายรังสรรค์  เลสัก ศึกษาธิการอำเภอแม่ริม ร่วมกับกำนันตำบลริมใต้ นายคำปัน ตุ้ยคำภีร์ หาสถานที่ก่อสร้าง  โรงเรียนซึ่งในบริเวณอำเภอแม่ริมมีที่ของราชพัสดุกระทรวงการคลังอยู่  2 แห่ง คือ บริเวณหน้ากองพันสัตว์ต่าง ตำบลแม่สา  กับบริเวณ ตำบลริมใต้ ที่ตั้งปัจจุบัน คณะกรรมการอำเภอตกลงเลือกบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา จึงขอใช้ที่ราชพัสดุนี้จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6,000 บาท สำหรับปรับปรุงพื้นที่รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า คหบดี ประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ ปรับพื้นที่จนสำเร็จ ทางกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง กรมพลศึกษาสนับสนุนสร้าง สนามฟุตบอล และศาลาไทยเป็นที่พักนักกีฬาอีก 1 หลัง การก่อสร้างโรงเรียนจึงเริ่มขึ้น

โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกปีการศึกษา 2514 มีนักเรียนจำนวน 81 คน 2  ห้องเรียน ครู 4 คน โดยมีนายชำนาญ จินตสกุล เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านริมใต้ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนสำเร็จจึงได้ย้ายมาเรียนยังที่ตั้งปัจจุบัน  ในปีการศึกษา 2515 เริ่มแรกใช้ชื่อ โรงเรียนแม่ริม อักษรย่อ “ม.ร.” ในปีการศึกษา 2520 ได้เติมชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ใช้อักษรย่อ “ม.ร.ว.” จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  มีนักเรียนจำนวน 1,703 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 121 คน  โดยมี นายสำเร็จ  ไกรพันธ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

มาร์ช ม.ร.ว.

 เนื้อร้อง : ครูเพชราภรณ์ วันดี

 ทำนอง : ครูวิโรจน์ พรถาวร

      รั้วแสดขาวนั้นคือดินแดนศิวิไล              มีความรักใคร่กันดังน้องพี่

เลือดแสดขาวเข็มข้นแสะสามัคคี                  สร้างแต่ความดีมีคุณธรรม

      เราศิษย์มีครูอาจารย์                          ที่สมานความกลมเกลียวเพื่อพลัง   

พร้อมทั้งได้สอนสั่ง   วิชา                

      มาเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่         ให้กว้างไกลไปทั่วธานี                 

มาเรามาร่วมกันสร้างสมความดี                  เพื่อเป็นศรีแก่สถานบัน

       เราเลือดแสดขาวเดียวกัน             ร่วมสร้างสรรค์ผลงานสร้างคน             

รักเกียรติรักศักดิ์ศรีตน                             ม.ร.ว.

       จงร่วมกันพร้อมใจ (ร่วมกัน)               พัฒนา(สร้างสรรค์)  สิ่งที่ดีงาม

ให้ชื่อเสียงกระเดื่องไปทั่วโลกา                   สุวิชาโน   ภวํ   โหติ

      เหล่าวิชาปัญญาทั่วพื้นธรณี                 เพิ่มพูนที่พวกเราแสดขาว

เราเลือดแสดขาวเดียวกัน                         ร่วมสร้างสรรค์ผลงานสร้างคน

     รักเกียรติ   รักศักดิ์ศรีตน                     ม.ร.ว.                        

รักเกียรติรักศักดิ์ศรีตน                             ม.ร.ว. แม่ริมวิทยาคม

วิสัยทัศน์ / Vision
Using innovation in competency cultivation to enhance smart global citizens.
ใช้นวัตกรรมบ่มเพาะสมรรถนะเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพในตนของผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก

ปณิธาน / Commitment
ผู้เรียนเป็นพลโลกอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต

พันธกิจ / Missions
1. เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่การเป็นพลโลก
2. บ่มเพาะความเป็นอัจฉริยะในตัวผู้เรียนโดยใช้ภาษาสากลและหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
3. ขับเคลื่อนระบบบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน ให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมืออาชีพ
5. บ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดทักษะชีวิต โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการบ่มเพาะและพัฒนาผู้เรียน

เป้าประสงค์ / Goal
Smart Future Global Citizens.
(พลโลกอัจฉริยะแห่งอนาคต)

อัตลักษณ์ / Identity
ผู้เรียนเป็นบุคคลอัจฉริยภาพ งดงามตามวิถีล้านนาในสังคมโลก

เอกลักษณ์ / Unique
สืบสาน พระปณิธานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

กลยุทธ์ / Strategy
1. ครูเป็นผู้นําในการสร้างนวัตกรรมพัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพของผู้เรียน
2. จัดหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาสากลแบบบูรณาการ
4. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
5. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเรียนรู้ การทํางานและการใช้ ชีวิตประจําวันอย่างเป็นรูปธรรม
6. ใช้ระบบคุณภาพ TOA ในการบริหารจัดการศึกษา
7. ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาด้วย MAERIM DARA MODEL

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
รูปช้างสองเชือกหันหน้าไปทางขวาและซ้าย ตรงกลางเป็นรูปสองมือประคองเสมาธรรมจักร และมีรัศมีอยู่เหนือเสมาธรรมจักร

ช้างสองเชือก หมายถึง ความมีพลังอำนาจ และความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

สองมือประคองเสมาธรรมจักร หมายถึง ความร่วมมือสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รัศมี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จ ความมีคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

คติพจน์
สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  แปลว่า  ผู้รู้คือผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน   แสด-ขาว

สีแสด หมายถึง ความรัก ศรัทธาและความ เสียสละต่อสถาบันของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมสีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชื่อ-สกุลเวลาปฏิบัติราชการ
นายชำนาญ  จินตสกุล1  เมษายน  2514     –  21  ตุลาคม  2519
นายวิฑูร  ญาณสมเด็จ17  ธันวาคม  2519  – 6  กรกฎาคม  2522
นายเขียน  แสงหนุ่ม6  กรกฎาคม  2522  – 24  ตุลาคม  2523
นายบุญมี  บุญญาทวี24  ตุลาคม     2523  – 24  มิถุนายน  2526
นายสุนทร  พึ่งพุ่มแก้ว24  มิถุนายน  2526  –  3  พฤศจิกายน  2532
นายสมรัตน์  ตันยา3  พฤศจิกายน 2532  – 11 พฤศจิกายน 2537
นายสวัสดิ์  วงศ์วัจนสุนทร11  พฤศจิกายน 2537  – 31  พฤษภาคม  2542
นายศิริชัย  พฤติยะนันต์1  มิถุนายน  2542  – 14 พฤศจิกายน 2544
นายธนกฤต   วรรณลังกา14 พฤศจิกายน 2544  – 15 พฤศจิกายน 2546
นายเชาวลิต  วิชาศิลป์16 พฤศจิกายน 2546  – 17 พฤศจิกายน 2548
นายยงยุทธ    สรรพอุดม17 พฤศจิกายน 2548  –  30 กันยายน 2551
นายประมวล พุทธานนท์20 กุมภาพันธ์ 2552   – 30 กันยายน 2553                                  
นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต14  กรกฏาคม  2554  – 30 กันยายน 2558                                  
นายสำเร็จ    ไกรพันธ์23 ธันวาคม 2558  – ปัจจุบัน