March 27, 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอัจฉริยะ กูลเรือน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิเวสน์ ไพรพนาชัยมั่น

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์

นายอุดร พุทธโส