นิทาน ตำนาน ภาษา

ไอคอนของ IDevice นิทาน ตำนาน เพลงพื้นบ้าน สุภาษิตคำสอน คำพังเพย ปริศนาคำทาย ความเชื่อ โชคลาง ภาษา วรรณกรรม
นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องที่เล่าสืบกันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวาจา แต่ก็มีจำนวนมากที่ได้รับการบันทึกไว้ นิทานพื้นบ้านปรากฏอยู่ในทุก ๆ วัฒนธรรม มีทั้งความแตกต่าง หลากหลาย และความเหมือน มีความสำคัญในการเข้าถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน


ตำนาน หมายถึง เรื่องเล่าสืบต่อกันมาช้านาน เช่น ตำนานวันสงกรานต์ ตำนานล้านนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตำนานพญาครุฑ

เพลงพื้นบ้าน เป็นการใช้คำร้องผูกเป็นบทร้อยกรองง่าย ๆ แฝงอารมณ์ขัน มีเนื้อร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม หรือการสอนการปฏิบัติตัวในทางสังคม


สุภาษิต หมายถึง คำพูดที่พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นทำนอง สำนวนโวหาร หรือคำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสังสอน และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ มี 2 ประเภทคือ
1) คำสุภาษิตประเภทที่พูด อ่าน หรือฟังแล้วเข้าใจเนื้อความได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมาย เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
2) คำสุภาษิตประเภทที่พูด อ่าน หรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น เช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นมาเป็นความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสั่งสอนแต่ก็แฝงคติเตือนใจ หรือข้อคิดสะกิดใจให้นำไปปฏิบัติได้ และเนื้อหาของใจความนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความดีหรือความจริงแท้แน่นอน เช่น ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด กระต่ายหมายจันทร์

ปริศนาคำทาย หมายถึง ปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถามทางอ้อมก็ตาม คำถามอาจจะใช้ถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแล้ว หรือจะมีสัมผัสแบบภาษาร้อยกรองก็ได้ ภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสั้น ๆ ง่าย ๆ เช่น อะไรเอ่ย ข้างโน้นก็เขาข้างนี้ก็เขา เรือสำเภาแล่นตรงกลาง (หมายถึง กี่ทอผ้า)


ความเชื่อ โชคลาง คือ กลุ่มของพฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการคิดเชิงไสยศาสตร์ที่เชื่อว่าอนาคตหรือผลลัพธ์ของเหตุการณ์บางอย่าง สามารถถูกดลบันดาลให้เป็นไปได้ด้วยพฤติกรรมที่กำหนด แนวคิดเกี่ยวกับ "โชคดี" และ "โชคร้าย" ก่อให้เกิดความเชื่อโชคลางมากมาย เช่น ความเชื่อที่ว่าถ้าจิ้งจกร้องทักก่อนเดินทางออกจากบ้านจะมีโชคร้าย เป็นต้น

ภาษา เป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงต้องมีการเรียน และการสืบต่อ มิฉะนั้นภาษาก็อาจสูญหายได้

วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานประพันธ์ บทประพันธ์ทุกชนิดที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศัย สุนทรพจน์ และหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย