ส่วนเนื้อหา

ไอคอนของ IDevice การเขียนรายงาน

ส่วนเนื้อหา
บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึง

- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน เขียนจากวงกว้างไปสู่สิ่งที่สนใจในการทำโครงงาน ทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำเกิดอะไรขึ้น ผลเสียเป็นเช่นไร ทำแล้วส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างไร
- วัตถุประสงค์ของโครงงาน ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร เขียนเป็นข้อ ๆ
- ขอบเขตการศึกษา กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา ขอบเขตตัวแปร
- นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการให้คำนิยามของศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาโครงงานนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการสื่อความหมายให้ตรงกัน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุคุณค่าหรือความสำคัญของการศึกษาโครงงาน ว่าสิ่งที่ศึกษานี้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง และมีประโยชน์อะไรบ้าง

 บทที่ 2 เอกสาร ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต โดยค้นเรื่องเดียวกันแต่หลายแหล่งแล้วสรุปเป็นสาระเนื้อหาของตนเอง เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ในการศึกษาเรื่องที่จัดทำโครงงาน


บทที่ 3 วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย
1) ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน กล่าวถึง วิธีการดำเนินการตั้งแต่กลุ่มที่ศึกษา ขั้นตอนการศึกษา เป็นเทคนิคต่าง ๆ ที่ผู้ทำโครงงานจะนำมาใช้ในการค้นคว้าหรือทดลองต่าง ๆ รูปแบบการดำเนินการทำโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานสำรวจควรมีการอ้างอิงสรุปแหล่งข้อมูลจากแหล่ง และศึกษาแต่ละแหล่งอย่างไร ในการดำเนินการอาจสรุปเป็นแผนผังก็ได้
2) การเก็บข้อมูล บอกวิธีการได้ข้อมูลจากแต่ละแหล่งว่าได้ข้อมูลมาอย่างไร
3) เครื่องมือที่ใช้ศึกษา บอกเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม ควรบอกวิธีการหาเครื่องมือที่ได้มา หรือวิธีสร้างเครื่องมือที่นำมาใช้


depart
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล อาจนำเสนอได้หลายลักษณะ เช่น
- รูปภาพ พร้อมคำอธิบาย
- ข้อความ อาจเป็นข้อความที่สรุป หรือข้อความที่สรุปเป็นคำพูด
- ตาราง เป็นการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาและจำนวนตัวเลขจากการรวบรวมได้และต้องการจำแนกให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่าย
- แผนภาพ ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราวหรือแสดงถึงความหมายหรือข้อสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง


บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปย่อผลการศึกษาโครงงานที่ค้นพบ อภิปรายผลและเสนอแนะแนวทางการนำผลไปใช้ตลอดทั้งเสนอแนะข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์หรือสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป