เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

คณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 

1) นางกชกร         ฑิฆัมภรธีรกุลร์ ประธานกรรมการ
2) พ.ต. ศรณรงค์    ศรีสุข รองประธานกรรมการ
3) นายสมจิตร์       ยาดี รองประธานกรรมการ
4) นางสาวนิชาภา  กาญจนบัญญัติ เลขานุการ
5) นางสายนที       จันทร์น้อย ผู้ช่วยเลขานุการ
6) นายชัย            ปัญญาลิขิตธรรม ประชาสัมพันธ์
7) นางสุพิน          ใจทำดี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8) นางชลธิชา       อยู่อ้น เหรัญญิก
9) นางวิภาวัลย์      โลหะตันเลิศ ผู้ช่วยเหรัญญิก
10) นางวิศุภา         ริกก์จ หัวหน้างานกิจการเครือข่าย
11) นายสรพงษ์       เมธาอนันต์กุล ผู้ช่วยงานกิจการเครือข่าย
12) นายอเนก         กันทะนันท์ ผู้ช่วยงานกิจการเครือข่าย
13) นางวัชรี           ชัยชมภู ผู้ช่วยงานกิจการเครือข่าย

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) นางสาวนิชาภา  กาญจนบัญญัติ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/1
2) นายสิริ            สังข์ทอง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/2
3) นางสาววันเพ็ญ  กันธาฝั้น กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/3
4) พ.ต. ศรณรงค์   ศรีสุข กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/4
5) นายชัย           ปัญญาลิขิตธรรม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/5
6) นางจิรัชภรณ์     จันทร์แย้ม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/6

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1) นายชนกพงษ์     ศรีดวงแก้ว กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/1
2) นายดาว          รัตนพันธ์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/2
3) นายวีรเดช        แสงสุรีย์โรจน์กุล กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/3
4) นางสาววัชรินทร์  คำแดง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/4
5) นางวัชรี           ชัยชมภู กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/5
6) นายประยงค์     ตาวิโหย่ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/6

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      

1) นางฤดี            อินโต กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/1
2) นางวิศุภา         ริกก์จ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/1
3) นายวิเชียร        ขานเพราะ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/2
4) นางกัญญภัทร    ธนะรัชโภคิน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/3
5) นายพิชิต          พงษ์เดชากุล กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/3
6) นางพัฒนา        โสรี กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/4
7) นายสมจิตร์       ยาดี กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/5
8) นางชลธิชา       อยู่อ้น กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/6

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

1) นางไล             กำแพงแก้ว กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/1
2) นายสรพงษ์       เมธาอนันต์กุล กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/2
3) นางอมรรัตน์     จิรวัฒน์จรรยา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/3
4) นางเกี๋ยง          คำหวาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/4
5) นางวิภาวัลย์      โลหะตันเลิศ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/5

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

1) นายเอนก         กันทะนันท์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/1
2) นางนงเยาว์       ทองหลอม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/2
3) นางกชกร         ฑิฆัมภรธีรกุลร์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/3
4) นางสุพิน          ใจทำดี กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/4
5) นายอุดมศักดิ์     ล่องศาลา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/5

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1) นายดำเนิน      ไชยชนะ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/1
2) นางแสงด้าย      มีบุญ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/1
3) นางสุรวดี         คล๊าก กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/2
4) นางกนิษฐา       ชื่นใจ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/3
5) นายบุญธรรม     ลอยไว กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/4
6) นางสายนที       จันทร์น้อย กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/5
7) นางจิรารัตน์      บริหารวนเขตต์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/5