เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

รายนามผู้บริหารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

นาย ชำนาญ จินตสกุล 1 เมษายน 2514 – 21 ตุลาคม 2518
นาย วิทูร ญาณสสมเด็จ 17 ธันวาคม 2519 – 6 กรกฎาคม 2522
นาย เขียน แสงหนุ่ม 6 กรกฎาคม 2522 – 24 ตุลาคม 2523
นาย บุญมี บุญญาทวี 24 ตุลาคม 2523 – 24 มิถุนายน 2526
นาย สุนทร พึ่งพุ่มแก้ว 24 มิถุนายน 2526 – 3 พฤศจิกายน 2532
นาย สมรัตน์ ตันยา 3 พฤศจิกายน 2532 – 11 พฤศจิกายน 2537
นาย สวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร 12 พฤศจิกายน 2537 – 31 พฤษภาคม 2542
นาย ศิริชัย พฤติยะนันต์ 1 มิถุนายน 2542 – 16 พฤศจิกายน 2544
นาย ธนกฤต วรรณลังกา 19 พฤศจิกายน 2544 – 5 พฤศจิกายน 2546
นาย ชวลิต วิชาศิลป์ 6 พฤศจิกายน 2546 – 17 พฤษภาคม 2548
นาย ยงยุทธ สรรพอุดม 17 พฤษภาคม 2548 – 30 กันยายน 2551
นาย ประมวล พุทธานนต์ 19 กุมภาพันธ์ 2552 – 30 กันยนยน 2558
นางสาว วิไลวรรณ พิริยะกฤต 14 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2558
นาย สำเร็จ ไกรพันธ์ 30 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน