เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาววัฒนารี ขัดสี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกาญจนา กันฑาทรัพย์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจรินทร์ ธงงาม

ครูหัวหน้างานนโยบายและแผน

นายสมคิด จันทรเสนาวงศ์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและงานยานพาหนะ

นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์

งานอาคารสถานที่

นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น

หัวหน้างานแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้ว

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

นางพรรณทิพย์ อุดมสม

หัวหน้างานห้องสมุด

นางอนัญญา แสนยะ

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวศุภาพร เตียมทะนะ

หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา