เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาววัฒนารี ขัดสี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางจรินทร์ ธงงาม

ครูหัวหน้างานนโยบายและแผน

นายสมคิด จันทรเสนาวงศ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น

งานหอพักนักเรียน

นางอนัญญา แสนยะ

หัวหน้างานบัญชี

นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ

หัวหน้างานวัฒนธรรม