เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาวสรินธร โตจรูญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

นายนวมิตร อย่าลืมญาติ

หัวหน้างานโภชนาการ

นางลำจวน อินทะกูล

หัวหน้างานวัฒนธรรม

นายชาญณรงค์ แสงอุทัย

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน